دکتر عبد الرحیم حزینی

فوق تخصص آنکولوژی


شعار روز جهانی مبارزه با

شعار روز جهانی طب تسکینی

اکانون حمایت و مراقبت از

آدرس درمانگاه طب تسکینی

بیوگرافی

Email : amidhazini@libero.it گروه طب تسکینی

درباره بیماری سرطان


خدمات معنوی


وضعیت و جایگاه مراقبتهای تسکینی در دنیا


مرکز مراقبتهای تسکینی اصفهان


مراقبتهای تسکینی


English Page


خدمات روانشناختی


مطالب عمومی


مطالب آموزشی


درباره ما


اخبار


سایتهای مرتبط


مرکز مراقبتهای تسکینی اصمراقبتهای تسکینیمطالب آموزشیمطالب عمومیوضعیت و جایگاه مراقبتهایگزارشاخبارخدمات مددکاری و اجتماعیخدمات معنویخدمات پزشکیخدمات الکترونیکخدمات روانشناختیداستانهای واقعیدرباره مادرباره بیماری سرطانسایتهای مرتبطصفحه اصلیسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرتاریخچه سرطانکمکسرطان اخر خط نیستEnglish Page